กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา
มาตรา 14  กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา  มีอำนาจหน้าที่เกี่ยวกับการส่งเสริมสนับสนุนและพัฒนาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว การกีฬา การศึกษาด้านกีฬา นันทนาการ และราชการอื่นตามที่มีกฎหมายกำหนดให้เป็นอำนาจหน้าที่ของกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาหรือส่วนราชการที่สังกัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา
มาตรา 15  กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา มีส่วนราชการ ดังต่อไปนี้ 1. สำนักงานรัฐมนตรี 2. สำนักงานปลัดกระทรวง 3. สำนักงานพัฒนาการกีฬาและนันทนาการ 4. สำนักงานพัฒนาการท่องเที่ยว

วิสัยทัศน์
1. เป็นองค์กรหลักในการบูรณาการ ขับเคลื่อนนโยบาย และการบริหารจัดการการท่องเที่ยว ให้เป็นไปอย่างมีเอกภาพ มีระบบ และเชื่อมโยงกัน ทั้งในระดับชาติ ภูมิภาคและท้องถิ่น เพื่อให้ประเทศไทยเป็นศูนย์กลางด้านการท่องเที่ยวของภูมิภาคเอเชีย สนับสนุนการพัฒนา เศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม และสิ่งแวดล้อม ของประเทศให้เกิดความสมดุล ยั่งยืน และสามารถแข็งขันได้
2. เป็นองค์กรหลักด้านกีฬา นันทนาการ การออกกําลังกาย และวิทยาศาสตร์การกีฬา ผลิตและพัฒนาบุคลากรด้านพลศึกษา เพื่อมวลชน (Sport for All) เพื่อความเป็นเลิศ และอาชีพ (Sport for Excellence) เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน

พันธกิจ
1. ส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนาการท่องเที่ยว การกีฬา ด้วยการบริหารจัดการอย่างมีประสิทธิภาพเพื่อสร้างรายได้เข้าสู่ประเทศ
2. บูรณาการ และประสานการดำเนินภารกิจด้านการท่องเที่ยวและกีฬา เชื่อมโยงอย่างเป็นระบบกับทุกภาคส่วนให้3. สามารถตอบสนองต่อการพัฒนาเศรษฐกิจ และสังคมของประเทศอย่างยั่งยืน
เสริมสร้างอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและกีฬาให้มีขีดความสามารถในการแข่งขันระดับภูมิภาค และระดับโลก

แนะนำข้อมูลร้านอาหาร

แนะนำข้อมูลร้านอาหาร

แนะนำแหล่งท่องเที่ยว

แนะนำสถานที่ท่องเที่ยว

แนะนำข้อมูลที่พัก

แนะนำข้อมูลที่พัก
Go to top