foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

037-471658
stk.pj@prachinburitsr.com
ติดต่อสำนักงานแหล่งท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ

ตั้งอยู่เลขที่ 32/7 หมู่ 12 ถนนปราจีนอนุสรณ์ ห่างจากตัวเมืองประมาณ 2.5 กิโลเมตร ภายในโรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศร เป็นตึกที่เจ้าพระยาอภัยภูเบศรสร้างขึ้นโดยทรัพย์สินส่วนตัว ในปี พ.ศ.2452 เพื่อถวายเป็นที่ประทับของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว  ในคราวเสด็จประภาสมณฑลปราจีน มีลักษณะสถาปัตยกรรมเป็นตึกสองชั้นแบบยุโรป สมัยเรอเนสซองส์ www.abhaiherb.com , e-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.">This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

อ่านเพิ่มเติม: ตึกเจ้าพระยาอภัยภูเบศรCopyright © 2018 Copyright สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดปราจีนบุรี Rights Reserved.